11-13-2015 Birthday Celebration - Fantasy Photo Booth